ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA MOVES EVENTS

Meentweg 20,
1271 PW te Huizen

Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 24484977
augustus 2012

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

Moves Events is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprake­lijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal Moves Events deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type overeenkomsten.

ARTIKEL 4: GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DE WEBSITE(S) VAN MOVES EVENTS ALSMEDE DE OMGANG MET GEGEVENS EN MATERIAAL

Indien gebruiker/koper/opdrachtgever of zijdens hem, er een advertentie geplaatst wordt, zal hij (en/of zal men zijdens hem) niet:

Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud, als ook klachten omtrent oplichting verzoeken wij gebruiker/koper/opdrachtgever bij voorkeur gebruik te maken van de “this is not ok” button en zo dit onverhoopt niet mocht functioneren, van het e-mailadres: support@ticketmoves.nl. Mede op deze wijze kan Moves Events met behulp van gebruiker/koper/opdrachtgever haar website(s) zo schoon en veilig mogelijk maken.

Indien Moves Events aanwijzingen van andere kopers/opdrachtgevers ontvangt of om andere redenen van mening is dat bepaalde kopers/opdrachtgevers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter en/of de geest van het Moves Events gebezigde beleid zoals verwoord in deze algemene voorwaarden, dan staat het Moves Events vrij – indien zij daartoe aanleiding ziet – die maatregelen te treffen, dewelke haar als noodzakelijk voorkomen. Dit kan ondermeer de hieronder genoemde maatregelen betreffen:

Deze lijst is geen begrensde opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet Moves Events toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of zij al dan niet besluit om gebruiker/koper/opdrachtgever van haar website(s) te weren, accepteert zij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van haar website(s) door koper/ opdrachtgever.

De website(s) van Moves Events bevat gegevens van haar, van gebruiker/koper/-opdrachtgever en van andere gebruikers. Gebruiker/koper/opdrachtgever gaat ermee akkoord de auteursrechten en/of handelsmerken van Moves Events niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op de website(s) van Moves Events geeft gebruiker/koper/opdrachtgever Moves Events toestemming dit te gebruiken voor publiciteit–doeleinden van haar betreffende website(s). Sommige geplaatste advertenties kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten, niet aan Moves Events gelieerde website(s). Door gebruik te maken van de dienstverlening van Moves Events gaat gebruiker/koper/opdrachtgever ermee akkoord dat advertenties van gebruiker/koper/–opdrachtgever getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen. Moves Events behoudt zich het recht voor om de advertentie van gebruiker/koper/opdrachtgever te verwijderen indien zij via haar website(s) een melding krijgt, dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar algemene voorwaarden en het door haar gevoerde beleid. Wanneer Gebruiker/koper/opdrachtgever van mening is dat inbreuk gemaakt wordt op de intellectuele eigendomsrechten van gebruiker/koper/opdrachtgever, dan verzoekt Moves Events gebruiker/koper/opdrachtgever haar hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 6: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

ARTIKEL 7: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

ARTIKEL 8: PRIJZEN EN KOSTEN

ARTIKEL 9: BETALINGSCONDITIES

ARTIKEL 10: RECLAMES

ARTIKEL 11: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

ARTIKEL 12: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Moves Events toegezonden facturen niet heeft plaatsge­vonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechts­wege in verzuim te zijn en heeft Moves Events, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeel­te daarvan, onver­minderd de aan Moves Events verder toeko­mende rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechte­lijke- als buitengerechte­lij­ke incasso­kosten, welke laatste bij voor­baat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro)

NB: Voor transacties, waarbij de koper/opdrachtgever een natuurlijk persoon is niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf gelden vanaf 1 juli 2012 de wettelijk vastgestelde tarieven.

ARTIKEL 13: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

ARTIKEL 14: OVERMACHT

ARTIKEL 15: ONTWERPBESCHERMING

Artikel 16: GARANTIES

ARTIKEL 17: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Moves Events dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtge­ver heeft bevestigd, kunnen de door of namens Moves Events afgeleverde goederen beschouwd worden als zicht­zending voor shows, tentoon­stellingen, beurzen en/of voor andere door Moves Events aan te geven doelein­den.

Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Moves Events samengesteld en gedeponeerd door De IncassoKamer BV en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”